(1)
Vitaliy STAROSTENKO; Eugene SHNYUKOV; Vladimir KOBOLEV; Alexander SCHIPTSOV. IN MEMORY OF SCIENTIST-GEOPHYSICIAN DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCES LEONID YEVHENOVYCH SOBISEVYCH. OJ 2022, 147-149.