You cannot manage what you do not measure

  • O.A. Shchyptsov State Institution "Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"
  • A.Yu. Gordieiev State Institution "Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"
  • G.S. Stefanov State Institution "Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"
  • I.V. Tymchuk Training of the Institute of the Naval Forces of the National University “Odessa Maritime Academy”
  • S.Н. Fedoseienkov State Institution "Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"
Keywords: concept, hydrophysical software and technological complex, oceanographic data, hydrographic fragment of distributed Oceanographic Data Bank of NAS of Ukraine, RV

Abstract

The article presents the concept of the creation of an experimental sample of hydrophysical software and technological complex (as a component of a future system for processing and storing information resources) on the basis of a vessel’s modular complex of technical means for collecting and processing the hydrophysical parameters of the marine environment located on the research vessel "Gidrobiolog" of the NAS of Ukraine as well as the coastal reception center of the intellectual information system of hydrographic situation coverage in the Black Sea of the State Institution "Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine".

References

Globalnyy doklad o sostoyanii okeanografii: polozhenie del s naukoy ob okeane na mirovom urovne (2017) [Global Report on the State of Oceanography: The State of Ocean Science at the World Level (2017)] UNESDOC [Internet]. [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249373_rus [in Russian].

Horbulin V.P., Kachynskyi A.B. Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsionalnoi bezpeky: monohrafiia [Strategic planning: solving national security problems: monograph]. K.: NISD; 2010. 288 p. [in Ukrainian].

Korotaev H.K., Ratner Yu.B., Yvanchyk M.V., Kholod A.L., Yvanchyk A.M. Operatyvnaia systema dyahnoza y prohnoza hydrofyzycheskykh kharakterystyk Chernoho moria [Operational system for diagnosis and forecast of hydrophysical characteristics of the Black Sea]. Izvestiya RAN. Fizika atmosfery i okeana. 2016; 52(5): 609–617 [in Russian].

Mazur V.Yu., Borovyk O.V. Kontseptsiia rozbudovy yedynoi systemy vysvitlennia nadvodnoi obstanovky na morskii (richkovii) diliantsi v konteksti zabezpechennia prykordonnoi bezpeky. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [The concept of building a unified system of surface lighting in the sea (river) area in the context of border security]. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. 2018; 1(31): 10–148 [in Ukrainian].

Perehlianuta dorozhnia karta dlia Desiatylittia Orhanyzatsii Obiednanykh Natsii, prysviachenoho nautsi pro okean v interesakh staloho rozvytku (IOC/EC-LI/2 Annex 3, Paris, June 18, 2018). UNESDOC. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265141_rus [in Ukrainian].

Prezydent Ukrainy. Pro deiaki zakhody shchodo vidnovlennia ta rozvytku morskykh naukovykh doslidzhen i naukovo-doslidnoho flotu [On some measures for the restoration and development of marine research and research fleet] [Internet]. 2020 [cited 2021 Dec 13]. Ukaz № 617/2021. 2021 Dec 3. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617/2021#Text [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrajiny. Pro zatverdzhennja Morsjkoji doktryny Ukrajiny na period do 2035 roku [On approval of the Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035] [Internet]. 2020 [cited 2021 Dec 13]. Рostanova № 1307. 2009 Oct 7. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п#Text [in Ukrainian].

Prezydiia NAN Ukrainy. Pro osnovni naukovi napriamy i navazhlyvi problemy fundamentalnykh doslidzhen u haluzi pryrodnychykh, tekhnichnykh, suspilnykh i humanitarnykh nauk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy na 2019–2023 roky [On the main scientific directions and important problems of basic research

in the field of natural, technical, social and human sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2019–2023] [Internet]. 2019 [cited 2021 Dec 13]. Рostanova № 30. 2019 Jan 30. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п#Text [in Ukrainian].

Prezydent Ukrainy. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030] [Internet]. 2019 [cited 2021 Dec 13]. Ukaz № 722/2019. 2019 Sep 30. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian].

Razvitie metodologii sistem gidroakusticheskikh nablyudeniy [Development of methodology of hydroacoustic observation systems]. Kharkov: Institut radiofiziki i elektroniki im. A.Ya. Usikova NAN Ukrainy; 2015. 184 p. № 0115U001218 [in Russian].

Published
2021-04-20
How to Cite
O.A. Shchyptsov, A.Yu. Gordieiev, G.S. Stefanov, I.V. Tymchuk, & S.Н. Fedoseienkov. (2021). You cannot manage what you do not measure. Oceanographic Journal (Problems, Methods and Facilities for Researches of the World Ocean), (3(14), 60-70. https://doi.org/10.37629/2709-3972.3(14).2021.60-70