Editorial Team

Editor-in-Chief

Shchyptsov, Oleksandr 

Deputy Editor-in-Chief

Goshovsky, Sergey

Executive Secretary

Fedoseenkov, Sergey

Editors

Bondarenko, Eduard 

Vasilev Atanas (Bulgaria)

Gordeev, Anton

Olshtynska, Alexandra

Stefanov, Georgi

Timchenko, Yuliya

Tuchkovenko, Yuriy

Shnyukov, Eugene

Shundel, Alexey