Editorial Team

Editor-in-Chief

Shchyptsov, Oleksandr 

Deputy Editor-in-Chief

Goshovsky, Sergey 

Executive Secretary

Fedoseenkov, Sergey

Editors

Bondarenko, Eduard 
Vasilev Atanas (Bulgaria)

Gordeev, Anton 

Olshtynska, Alexandra

Stefanov, Georgi 

Timchenko, Yuliya

Tuchkovenko, Yuriy 

Shnyukov, Eugene 

Shundel, Alexey